CELE KONGRESU

Cele Kongresu Mechaniki Polskiej są następujące:
  • przedstawienie aktualnego stanu badań w dziedzinie szeroko rozumianej mechaniki,

  • dokonanie przeglądu problematyki związanej z kształceniem mechaników,

  • poddanie analizie relacji środowisko naukowe a gospodarka i skorelowanie z tym zagadnień transferu technologii w zakresie mechaniki i dyscyplin związanych z mechaniką.

Zachęcając pracowników naukowych, nauczycieli akademickich, działaczy gospodarczych, menadżerów i przedstawicieli władz do udziału w Kongresie informujemy, że referaty i wystąpienia mogą dotyczyć każdej z wymienionych klas zagadnień.
Obrady Kongresu będą składać się z sesji plenarnych i sekcyjnych oraz sesji plakatowej. Podczas obrad sekcyjnych przedstawione będą referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) i szczegółowe. Zgłoszone prace szczegółowe, po ocenie przez recenzentów, zostaną zakwalifikowane do przedstawienia w formie referatu lub na sesji plakatowej.
Streszczenia prac zostaną wydane drukiem. Pełne teksty prac zostaną ogłoszone w materiałach kongresowych w wersji elektronicznej. Odpowiednio przygotowane wersje będa mogły być opublikowane we właściwych czasopismach.

Ostatnie komunikaty

  • Referaty generalne i plenarne sa zamieszczone pod adresem http://vibrolab.simr.pw.edu.pl/KMP2007/
  • Wszystkie inne komunikaty dla zarejestrowanych Uczestników znajdują się w Aktualnościach na stronie Uczestnika.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Kongersowe Biuro Podróży